header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Lid worden Informatie

1. Aannamebeleid

H.C. Haarlem is een club met een familiekarakter, waarbinnen gezelligheid, sportiviteit en respect hoog in het vaandel staan. Wij als bestuur hebben daarom getracht deze sfeer te weerspiegelen in onderstaand aannamebeleid.

Het aanname- en opzeggingsbeleid wordt namens het bestuur uitgevoerd door de ledenadministratie en de categorieleiders van de technische commissie.

Aanmelden kan alleen met een volledig ingevuld aanmeldingsformulier, u kunt dit vinden onder het kopje 'Inschrijven' (aan de rechterkant van de pagina).

De minimumleeftijd om uw dochter of zoon aan te melden als lid is vier jaar. Als uw kind daaraan voldoet, kunt u op deze website het elektronische inschrijfformulier invullen. Dit leidt niet onmiddellijk tot financiële verplichtingen. Voor vier- en vijfjarigen wordt funky hockey aangeboden.

Vanaf zes jaar komen kinderen in aanmerking voor het reguliere hockey, dit wordt gespeeld in teams. Zodra er een plek vrij komt, wordt uw kind opgeroepen voor twee vrijblijvende proeftrainingen. Zodra een proef-lid na de proeftrainingen te kennen geeft definitief lid te willen worden, wordt hij/zij actief lid en ontstaat de contributie-verplichting.

Bij instroom vanaf een andere hockeyclub naar H.C. Haarlem dient u voorafgaand zelf uw lidmaatschap tijdig op te zeggen. Dit is noodzakelijk om opnieuw bij de KNHB ingeschreven te kunnen worden, maar vooral ook netjes naar de oude club in verband met teamplanningen.

1.1 Aanname van jeugdleden

Door de grote toestroom van nieuwe jeugdleden bij H.C. Haarlem, vooral bij de jongste jeugd meisjesteams, wordt bij plaatsing van nieuwe jeugdleden een voorkeursbeleid gehanteerd. Indien er nog plaats is voor nieuwe leden na toepassing van het voorkeursbeleid, zullen nieuwe leden worden geselecteerd op basis van loting.

Het voorkeursbeleid houdt in:

1. Gezinsleden die al bij H.C. Haarlem hockeyen;

2. Woonachtig in Haarlem of aan de club grenzende gebieden met korte reistijd;

3. Al hockeyende kinderen die door verhuizing naar een andere club moeten;

4. Hockeyervaring vanaf 11-tal hockey (vanaf 11-jaar op peildatum 1 oktober).

1.2 Aanname van seniorenleden

Bij het aannemen van senioren voor de prestatieteams wordt er door de technisch- coördinator en manager gekeken naar (aantoonbare) hockeyervaring en vaardigheden.

Als de laatste jaren actief is gehockeyd op hoger of gelijk niveau aan Heren-1 of Dames-1, dan wordt in overleg met de trainer van deze eerste teams bepaald of en hoe toetreding kan plaatsvinden.

Voor de breedteteams wordt in onderling overleg bekeken welk team het meest passend is. Dit is afhankelijk van factoren als leeftijd, open plaatsen in bestaande teams of nieuw te formeren teams. H.C. Haarlem kent ook trimhockey, deze recreatieve vorm van hockey is meer vrijblijvend dan wekelijks spelen en trainen in een (vast) seniorenteam.

2. Opzeggingsbeleid

Iedereen mag hockeyen bij de club waar hij of zij dat graag wil en een opzegging wordt ongeacht de reden(en), mits tijdig gemeld, door ons ALTIJD gehonoreerd. Door het grote aantal teams is het voor H.C. Haarlem nodig om voorafgaand aan ieder seizoen tijdig een nauwkeurig inzicht te hebben in het aantal spelers. Daarom is de uiterste opzegdatum gesteld op 1 mei.

De hoofdregel is dat je een lidmaatschap voor het volgende seizoen tot uiterlijk 1 mei 2019 kosteloos kunt opzeggen. Dit kan alleen per email via de ledenadministratie: [email protected] (via de coach of begeleider is niet dus mogelijk!). De ledenadministratie stuurt hier altijd een bevestiging op terug.

Bij overstappen naar een andere club of bij twijfel, is er uitstel mogelijk tot 15 mei, mits dit per email kenbaar is gemaakt voor 1 mei aan de ledenadministratie ( [email protected] ). Let op: de omliggende clubs hanteren dezelfde opzegdata!  

In alle andere gevallen wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en zijn er bij opzeggen kosten verschuldigd omdat H.C. Haarlem team inschrijvingen moet doen en als club ook verplichtingen voor het nieuwe seizoen aan gaat.

  • Opzeggen vóór 1 mei: in alle gevallen kosteloos
  • Opzeggen tussen 1 mei en 15 mei: kosteloos als vóór 1 mei kenbaar gemaakt, anders € 50,00
  • Opzeggen tussen 15 mei en 1 juli: € 75,00
  • Opzeggen tussen 1 juli en 1 augustus: 50% van de gehele contributie van het nieuwe seizoen.
  • Opzeggen na 1 augustus: de gehele contributie.

Opzeggen gedurende het lopende seizoen: de gehele / resterende contributie wordt geïncasseerd.

Bij het niet voldoen van eventuele opzeggingskosten zal H.C. Haarlem het openstaande bedrag, vermeerderd met de daaraan verbonden kosten, laten vorderen door een incassobureau.

In bijzondere gevallen kan coulance worden verleend door het bestuur van H.C. Haarlem. Hiervoor dient een email met motivatie gestuurd te worden aan [email protected] . Het bestuur bevestigt ontvangst en maakt binnen vier weken een bindend besluit kenbaar.

3. Lidmaatschap en contributie

Door invulling van uw bankrekeningnummer en tenaamstelling verleent u de vereniging machtiging tot automatische incasso van het inschrijfgeld en de contributie. Dit kan ineens maar ook in vier gelijke termijnen. De contributie inning wordt geregeld via ClubCollect. Voor vragen hierover kunt contact opnemen met Desiree Peetoom via [email protected]

Bankrekeningnummer
Let op: we hebben voor de contributiebetalingen een aparte rekening: NL 90 RABO 0136174019 t.n.v. H.C. Haarlem.

De bedragen voor het seizoen 2018-2019 zijn op 14 september 2018 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en gelden tot het einde van het boekjaar (30 juni 2019). Hierbij geldt dat leden die in één keer betalen
vier euro minder betalen dan leden die de contributie in 4 termijnen betalen.

Iedereen die zelf de volledige contributie (inclusief het eventueel verschuldigde entreegeld) voor 1 oktober 2018 overmaakt, mag per gezinslid ook deze korting van zes euro toepassen (d.w.z. het hieronder tussen haakjes vermelde bedrag dat voor incasso geldt). Vermeld bij de betaling het lidnummer en de naam van het lid.

Bedragen in euro's
Senioren: 335,- (in één termijn: 331,-)
Trimleden: 245,- (in één termijn: 241,-)

Junioren A (16 en 17 jr.): 316,- (
in één termijn: 312,-)
Junioren B (14 en 15 jr.): 316,- (
in één termijn: 312,-)
Junioren C (12 en 13 jr.): 284,- (
in één termijn: 280,-)
Junioren D (10 en 11 jr.): 278,- (
in één termijn: 274,-)
Junioren E (8 en 9 jr.): 252,- (
in één termijn: 248,-)
Junioren F (7 jr.): 248,- (
in één termijn: 244,-)
Benjamins (6 jr.): 168,- (
in één termijn: 164,-)

Standaard vindt de incasso in 4 termijnen plaats en wel op 28 september, 28 oktober, 30 november en 21 december. Op speciaal verzoek kunt u ook in 1 
termijn incasso toestaan. Dit dient u voor 1 oktober per mail te melden aan contributiezaken via: [email protected]

Het inschrijfgeld is: 60,-.

· Indien algehele betaling niet voor het eind van de winterstop heeft plaats gevonden volgt een schorsing.

· Indien de incassi herhaaldelijk niet gelukt zijn en er wordt handmatig betaald dan is de toeslag ad 6,- ook verschuldigd

Gezinskorting: beginnend bij het derde gezinslid (wonend op hetzelfde adres): 27,- per persoon.

Voor vragen met betrekking tot contributies kun je terecht bij Desiree Peetoom ([email protected]).

4. Reglement
Voor elk lid wordt per verschuldigde termijn een afzonderlijke factuur opgemaakt. 
De betaling van de contributie geschiedt bij voorkeur per automatische incasso, waarbij er standaard in vier gelijke termijnen wordt geïncasseerd. Indien iemand wenst te betalen in een termijn kan dat, maar hij/zij dient dit dan voor 1 oktober van het lopende seizoen per e-mail te melden aan [email protected]. Een eenmaal gemaakte keuze kan tijdens het lopende seizoen niet worden gewijzigd. 

Wie geen incasso wil toestaan, moet zelf zorgdragen voor betaling na ontvangst van de factuur. Ook hier is betaling in termijnen mogelijk; standaard in vier termijnen, maar het mag ook in een. Een eenmaal gemaakte keuze kan tijdens het lopende seizoen niet worden gewijzigd. 

Voor de automatische incasso dient voor elk lid een machtiging te worden afgegeven. Als dit bij de aanmelding nog niet gedaan is, kan dit alsnog worden gedaan via de website door voor elk lid apart in te loggen en de machtiging in te voeren. Het reglement waarnaar verwezen wordt staat op deze website in de rubriek Lid worden > Lid worden > info. Ouders van jeugdleden kunnen de machtiging ook doorgeven aan [email protected]. Vermeld in dat geval de namen van de kinderen, het rekeningnummer en de tenaamstelling van de rekening.

Trimleden: deze trainen op maandag- of donderdagavond en spelen oefenwedstrijden: onderling en tegen andere clubs; ook kunnen zij, voor eigen rekening, deelnemen aan toernooien. Trimleden zijn niet toegestaan mee te spelen met de reguliere competitieteams.

Geen ledenstop!
Bij H.C. Haarlem hebben we geen ledenstop, maar werken we, voor zover nodig, met een wachtlijst waarop het aannamebeleid van toepassing is. Na ontvangst van het inschrijfformulier nemen wij, als uw kind geplaatst kan worden, zo spoedig mogelijk contact met u op.

Nadere informatie aanvragen? Mail naar: [email protected]

 

Contact

Adres
Vergierdeweg 265b,
2026 BJ Haarlem
Lidmaatschap: [email protected]
Bestuurszaken: [email protected]